پرزيدنت جرج- دابليو- بوش، رئيس جمهوری آمريکا از هند، بزرگترين دموکراسی روی زمين با جمعيتی بيش از يک ميليارد نفر، ديدار خواهد کرد.

پرزيدنت بوش می گويد، هند نيز مانند آمريکا گروههای گوناگون قومی و مذهبی دارد. 

پرزيدنت بوش می گويد:" هند دارای اکثريت هندو است و حدود صد و پنجاه ميليون نفر مسلمان دارد. جمعيت مسلمان هند به استثناء اندونزی و پاکستان از هر کشور مسلمان ديگر جهان بيشتر است. حکومت هندوستان نمايانگر کثرت گرايی و تنوع کشور است.

در حال حاضر رئيس جمهوری هندوستان يک نفر مسلمان و نخست وزير آن يک نفر "سيک" است."

پرزيدنت بوش می گويد:" هند نمونه خوبی است در مورد اينکه چگونه آزادی می تواند به انسانها کمک کند تا با يکديگر در صلح و صفا زندگی کنند."

پرزيدنت بوش می گويد، دولت آمريکا هند را تشويق کرده است تا به ملل ديگری که ممکن است از تجربه ساختن يک دموکراسی چند قومی هند سود ببرند، کمک کند.

پرزيدنت بوش می گويد:" فعاليتها و کمکهای هند در افغانستان نمونه بارزی از تعهد دولت هند نسبت به دموکراسيهای نوظهور است. هند تعهد کرده است مبلغی معادل پانصد و شصت و پنج ميليون دلار به منظور مرمت زيربنا و بازسازيهای ملی به افغانستان کمک کند. اخيراً نيز هند اعلام کرده است مبلغ پنجاه ميليون دلار ديگر به منظور تکميل ساختمان مجلس ملی افغانستان اهداء خواهد کرد. هند پرسنل اداری مجلس ملی افغانستان را آموزش داده است و برنامه مشابهی نيز برای آموزش رهبران منتخب افغانستان تدارک ديده است."

يک سلسله بمبگذاری در سال ۲۰۰۵ در دهلی نو، دهها نفر را به قتل رسانيد. حملات در زمانی بوقوع پيوست که هندوان خود را برای فستيوال ديوالی و مسلمانان برای مراسم عيد فطر آماده می ساختند.

امروزه نيز هند وآمريکا اطلاعات خود را در مورد افراد مظنون به تروريسم با يکديگر مبادله می کنند.

پرزيدنت بوش می گويد، مردم آمريکا و هند متوجه اين نکته هستند که يکی از اصلی ترين عوامل وارد آوردن شکست بر تروريستها، جايگزين ساختن مکتب رأفت و اميد به جای مکتب نفرت و يأس است.

پرزيدنت بوش می گويد، آمريکا و هند کماکان به منظور پيشبرد آرمان آزادی با يکديگر همکاری خواهند کرد.