صحبت رامش و مهرناز از صدای آمريکا، با آقای ميزا قلی خوبان، فعال سياسی و عضو کميته بحران زندانيان سياسی در ايران، پيرامون وضعيت زندانيان سياسی و آخرين اخبار زندان رجائی شهر کرج.