خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد راه های اشاعه تسامح و تساهل فرهنگی/ مذهبی در ميان فرزندان گزارشی تهيه کرده است که از شما دعوت می کنيم به آن توجه فرمائيد.