اعتراضات علیه بمب گذاری درحرم شيعه عسکری در سامرا تا ایران کشیده شده است.

 روز یکشنبه صدها نفر از اهالی تهران مقابل سفارت بریتانیا اجتماع کردند و به ساختمان آن سنگ یا بمبهای آتش زا پرتاب کردند.