روحانيون سرشناس شيعه و سُنّی در عراق موافقت کرده اند برای پايان بخشيدن به خشونت های فرقه ای مذهبی با يکديگر همکاری کنند.

 نمايندگان مقتدا صدر، روحانی شيعه در بغداد با اعضای بانفوذ ترين تشکيلات مذهبی سُنی ها ملاقات کردند.

آنها همچنين قول دادند جلوی حملات به مساجد را بگيرند.