در زدوخوردی بين گروه های رقيب در استان سرحد شمال غربی، ۵ تن جانسپرده اند و هفت نفر مجروح شده اند.

 مقامات می گويند ، تيراندازی روز پنجشنبه در شهرک " قمبر آباد" درغرب پيشاور، بين اعضای يک شورای قبيله ای و پيروان يک ملای مسلمان در گرفت.

 خبرگزاری آسوسيتد پرس می گويد سه عضو شورا و دو طرفدار ملا ازجمله کشته شدگان بودند.