پرزيدنت بوش ازاين طرح که يک شرکت مستقر درامارات متحده عربی امور وعمليات بازرگانی شش بندرعمده آمريکا را عهده دارشود، قويا دفاع کرد.

پرزيدنت بوش روزسه شنبه درجريان پرواز از ايالت کلورادو به واشنگتن با هواپيمای اختصاصی رياست جمهوری، به خبرنگاران اظهارداشت هرگونه لايحه ای را درجهت ممنوعيت اين معامله وتو خواهد کرد. پرزيدنت بوش هشدارداد اگرآمريکا يک شرکت وابسته به خاورميانه را کناربگذارد اما درمورد يک شرکت بريتانيائی که تا همين اواخرعهده دار ارائه خدمات بندری بوده است چشم پوشی کند، با اين عمل خود تبعيض قائل شده است.

شرکت بنادرجهانی دوبی که متعلق به دولت امارات عربی متحده است، مالکيت يک شرکت بريتانيائی را که عهده داراموربازرگانی بنادرعمده آمريکا بود، خريداری کرده است.

موافقت با اين معامله ازسوی دولت بوش، انتقادهای گسترده رهبران هردوحزب عمده آمريکا را به علل مربوط به نگرانی های امنيتی برانگيخته است.

سناتور بيل فريست، سناتورجمهوری خواه ورهبراکثريت سنای آمريکا، روزسه شنبه ازدولت بوش خواست انجام اين معامله را به تعويق اندازد وخاطرنشان ساخت درغيراين صورت، سنا با تصويب لايحه ای، انجام معامله را تا زمان بررسی آن ازسوی کنگره متوقف خواهد ساخت.