خبرنگاران بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای بهروز سرشار،  از اعضای برونمرزی سلسله دراويش گنابادی نعمت اللهی و سرکوب خونين و بيرحمانه اين سلسله و تخريب حسينيه ايشان را مورد بررسی قرار داد.

در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.