فرمانده نيروهای ائتلاف در افغانستان می گويد انتظار دارد شورشيان مخالف دولت جديد به حملات بيشتری در ماه های آينده دست بزنند.

 سپهبد " کارل ايکن بری" اين موضوع را روز سه شنبه در مراسم تغيير فرماندهی بين نيروهای آمريکا در پايگاه نظامی بگرام در نزديکی کابل عنوان کرد و گفت : دشمن در کوشش برای حمله به خواست و اراده مردم افغانستان و شريکان بين المللی آنها، روز به روز بيشتر به عمليات بی رحمانه متوسل خواهد شد.

 ژنرال آمريکائی اين نظر را در حالی ابراز داشت که صلحبانان بين المللی به فرماندهی ناتو برای گسترش حوزه ماموريت خود به جنوب افغانستان آماده می شوند.

 اين گسترش، که سرانجام مناطق شرقی کشور را نيز در بر خواهد گرفت، به ارتش آمريکا اجازه خواهد داد توجه خود را بر دنبال کردن شورشيانی که در مرز پاکستان فعال هستند، متمرکز سازد.