ناآراميهای فزاينده اخير در نيجريه و در نتيجه،  کاهش ميزان توليد نفت اين کشور  باعث افزايش بهای جهانی نفت شد.

روز دوشنبه در بازار نفت لندن ارزش نفت خام بيش از يک و نيم دلار افزايش يافت و هر بشکه به مبلغ شصت و يک دلار و چهل سنت داد و ستد شد.

نيجريه که بزرگترين صادر کننده نفت در آفريقاست بخاطر ادامه حملات شورشيان ميزان توليد نفت خود را تا ميزان پنجاه در صد کاهش داده است.

شورش و خرابکاری در تاسيسات نفتی مناطق نفت خيز نيجريه اخيراً افزايش يافته است و شورشيان خواستار سهم بيشتری از عوايد نفتی هستند.