شاخص ميزان اعتماد مصرف کنندگان به اقتصاد آمريکا کاهش يافت.

بگزارش دانشگاه ميشيگان  اعتماد مصرف کنندگان به اقتصاد آمريکا در ماه فوريه کاهش يافت و از نود يک مميز دو دهم در صد در ماه ژانويه به هشتاد و هفت مميز چهار دهم در صد در ماه فوريه رسيد.

شاخص وضع اقتصادی موجود نيز از صد و ده  مميز سه  دهم در صد در ماه ژانويه به صد و هفت مميز هفت دهم درصد در ماه فوريه تنزل کرد.

شاخص ميزان انتظارات اقتصادی مصرف کنندگان نيز کاهش يافت و  از هفتاد و هشت مميز نه دهم در صد در ماه ژانويه  به هفتاد و چهار مميز چهار دهم درصد در ماه فوريه رسيد.

تحليل گران اقتصادی از شاخص ميزان اعتماد مصرف کنندگان برای پيش بينی ميزان خريد آتی  مردم و شرکتها  استفاده ميکنند  که دو سوم اقتصاد آمريکا را تشکيل ميدهد.