وزير دفاع آمريکا، می گويد القاعده و تند روهای ديگر پيام های خود را در عصر جديد رسانه ها به گونه ای کارساز ابلاغ می کنند، در حالی که آمريکا به مراتب از آنها عقب تر است.

دانلد رامسفلد روز جمعه در نيويورک گفت دشمنان آمريکا خود را ماهرانه با مقتضيات جنگ در عصر "َای –ميل"، "بلاگ" و پيام های فوری تطبيق داده اند، و اين در حالی است که شيوه های کهنه و منسوخ دولت آمريکا حتی به نزديک آنها نمی رسد.

رامسفلد گفت ادارات روابط عمومی ارتش معمولا بر اساس يک هفته کاری ۴۰ ساعتی عمل می کند، که در عصر جريان شبانه روزی اطلاعات، نارسائی و کمبودی خطرناک است.

وزير دفاع آمريکا تروريست ها را متهم کرد که از رسانه های برای رساندن پيام های منفی به آمريکا سوء استفاده می کنند، و افزود آمريکا نياز دارد بسرعت به حوادث پاسخ دهد، در غير اين صورت، پيام های منفی تروريست ها جهان را پر خواهد کرد.