اين قسمت از برنامه علمی راديو صدای امريکا به گزارشی در مورد احتمال ايجاد خطر و تاثيرات منفی توسط داروی رقيق کننده خون " وارفارين" بر روی استخوان انسان اختصاص دارد که آنرا از زبان حامد می شنويد.