به تعداد متقاضيان بيمه بيکاری در آمريکا افزوده شد. 

بگزارش روز پنج شنبه وزارت کار آمريکا، هفته گذشته نوزده  هزار نفر به تعداد کسانيکه برای اولين بار درخواست کمکهای مالی ناشی از بيکاری کرده اند افزوده شد و تعداد کل متقاضيان بيمه بيکاری در آمريکا را به 297 هزار نفر رساند.