يکی از پديده های جديد در المپيک های زمستانی برای تشويق ورزشکاران بصدا درآوردن زنگ زنگوله هائی است که بگردن گاو، گوسفند و بز می آويزند.

اليزابت هالورسون نروژی که از هفت سالگی المپيک زمستانی را دنبال کرده است، در المپيک زمستانی تورين در ايتاليا، زنگوله ها را بصدا در می آورد.

هالورسون می گويد: "مفهوم اصلی اينکار اين است که مردم شاد هستند و خوش می گذرانند، چون زندگی کوتاهتر از آن است که دائمأ بدخلق باشيد."

در رده بندی مدال ها، نروژ با ۱۱ مدال در مجموع پيشتاز است. روسيه ۹ مدال، تيمهای آمريکا و آلمان هريک ۷ مدال و چين ۵ مدال در مجموع کسب کرده اند.

تيم آمريکا با ۵ مدال طلا، بيشترين تعداد مدال های طلائی اين رويداد را کسب کرده است. آلمان و روسيه هريک ۴ مدال طلا گرفته اند.