در روسيه به مناسبت هفدهمين سالگرد خروج سربازان اتحاد شوروی از افغانستان مراسمی برپا شده است.

 به گزارش خبرگزاری تاس، روز چهارشنبه تاج ها و شاخه های گل بر مزار سرباز گمنام در مسکو و ديگر بناهای ياد بود کشته شدگان جنگ نثار شد.

 در اين گزارش گفته می شود تقريبا يک دهه مناقشه به بهای جان حدود ۱۵ هزار سرباز شوروی و بيش از ۱۰۰ هزار شهر وند افغان تمام شد.

 سربازان شوروی در سال ۱۹۷۹ برای تقويت يک دولت کمونيست و انتصاب ببرک کارمل، رهبر يک جناح کمونيست، به عنوان رئيس جمهوری به افغانستان حمله کردند.