در پيش نويس گزارش سازمان ملل متحد درباره بازداشتگاه آمريکا درخليج گوانتانامو (کوبا) آمده است که در اين بازداشتگاه اقداماتی که شکنجه تعبير می شود عليه بازداشتی ها به مورد اجرا گذارده شده است.

غذا خوراندن به زندانيان با توسل به زور و نگاهداری آن ها به مدت های طولانی در زندان های انفرادی، ازجمله اين اقدامات است.

در اين روايت از گزارش که روزدوشنبه علنی شد، تحقيقگران سازمان ملل متحد آمريکا را متهم ساخته اند که حق زندانيان مبنی بر برخورداری ازيک محاکمه عادلانه را نقض کرده است. تحقيقگران درگزارش خود توصيه کرده اند که بازداشتگاه گوانتانامو بسته شود.

گزارش بر اساس مصاحبه با زندانيان پيشين اين بازداشتگاه و وکلای مدافع آن ها تهيه شده است.

مقامات آمريکا گزارش را مورد انتقاد قرارداده اند ومی گويند تحقيقگران سازمان ملل متحد دعوت واشنگتن را برای ديدار از گوانتانامو رد کردند.

سخنگوی پرزيدنت بوش گفت آمريکا اعمال شکنجه را نه می پذيرد و نه مرتکب آن می شود.

تحقيقگران سازمان ملل متحد می گويند دعوت آمريکا رابرای ديدارازگوانتانامو رد کردند زيرا به آن ها اجازه تماس مستقيم با زندانيان داده نشده بود. هم اکنون حدود ۴۹۰ زندانی به ظن داشتن تماس با القاعده ويا طالبان درگوانتانامو دربازداشت به سرمی برند.