در آمريکا، رکورد کسری موازنه تجارت خارجی آمريکا، بحران در کارخانه های اتومبيل سازی، پيشنهاد بودجه سال دو هزار و  هفت  دولت پرزيدنت بوش به کنگره آمريکا، برگزاری کنفرانس  سالانه انرژی "کرا" با شرکت هزار و هشتصد نفر  در شهر هوستون تکزاس، پيش بينی کاهش فروش خانه در سال جاری، و افزايش متقاضيان بيمه بيکاری در آمريکا، و در ساير نقاط، اخراج بيش از بيست هزار نفر از کارگران کارخانه اتومبيل سازی فولکس واگن در ظرف چند سال آينده، برگزاری اجلاس وزيران دارائی هشت کشور بزرگ صنعتی جهان، موسوم به "گروه هشت" در مسکو، و از سر گيری مذاکرات هند و پاکستان پيرامون خط لوله انتقال گاز طبيعی از ايران به هند از طريق پاکستان از مهمترين خبرهای اقتصادی جهان در هفته گذشته بودند.

کسری موازنه تجارت خارجی آمريکا در سال گذشته هجده درصد افزايش يافت و به هفت ميليارد و دويست و شصت ميليون دلار رسيد و برای چهارمين سال متوالی رکورد بالاترين ميزان کسری موازنه تجارت خارجی آمريکا را شکست.

بگزارش روز جمعه گذشته وزارت بازرگانی آمريکا، ارزش کل صادرات آمريکا در سال گذشته بالغ بر يک تريليون و دويست و هفتاد ميليارد دلار بود که نسبت به سال قبل خود ده مميز چهار دهم درصد افزايش نشان ميدهد، در حاليکه کل ارزش واردات آمريکا به دو تريليون دلار رسيد که در مقايسه با سال قبل دوازده مميز نه  دهم درصد افزايش يافته است.

گزارش وزارت بازرگانی آمريکا همچنين حاکيست که در سال گذشته  واردات آمريکا از چين دويست و دو ميليارد دلار بيشتر از صادرات آمريکا به چين بوده است که رکورد بالاترين ميزان کسری موازنه تجارت خارجی آمريکا را با چين شکسته است.