برف و بوران شديد در شمال شرقی آمريکا مسافرت های هوائی را مختل ساخته، و هزاران نفر را اسير بی برقی کرده است.

 مسئولان امور از نشستن قريب سی و پنج سانتيمتر برف به زمين در بعضی مناطق خبر داده اند و ميگويند وزش باد، برودت هوا را به زير سطح انجماد کشانده است.

در واشنگتن، برف و بوران موجب بسته شدن فرودگاه شهر شد و در مسافرت های هوائی به بسياری از شهرها ازجمله نيويورک و فيلادلفيا نيز اختلال هائی بوجود آمد.

 برف سنگين همچنين موجب سنگينی و شکستن شاخه های درختان و پاره شدن خطوط انتقال برق شد که هزاران نفر را اسير بی برقی کرده است.