با توجه به ادامه بازداشت شماری از مقامات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آقای غلامرضا ميرزايی، عضو هيئت هيئت مديره سنديکای شرکت واحد و سخنگوی اين سنديکا در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا تازه ترين تحولات را بررسی می کند.