خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با دکتر عبدالمجيد مجيدی، رئيس سازمان برنامه و بودجه و سرپرست بنياد شهبانو فرح در رژيم پيش از انقلاب، ايران پيش و پس از انقلاب را مورد بررسی قرار داد. در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.