در بيست و پنج سال گذشنه، بر اثر انقلاب اسلامی ايران، جنگ افغانستان و ساير کشور های ديگر مسلمان، اکثر مسلمانان در جستجوی زندگی بهتر برای خود و فرزندانشان راهی کشورهای اروپائی و آمريکا شده اند اما بهزاد يغمائيان، نويسنده کلاب تازه ای به نام در آغوش کافر می گويد که غرب درهای خودرا بروی اين پناه جويان مسلمان بسته است.

نازی بگلری گزارش می کند.