به گزارش روز سه شنبه، انجمن ملی مشاوران املاک امريکا، با توجه به قيمت های بالای منازل مسکونی، تعداد فروش خانه های نوساز و موجود در آمريکا تنزل خواهد کرد .

"ديويد لِريه" اقتصاد دان برجسته انجمن ملی مشاوران املاک پيش بينی ميکند،  از فروش خانه های موجود، در سال دو هزار و شش،  چهار مميز هفت دهم درصد کاسته خواهد شد و تعداد کل فروش خانه های موجود از هفت ميليون و هفتاد هزار باب خانه در سال گذشته به شش ميليون هفتصد و چهل هزار باب خانه در سال جاری تنزل خواهد کرد.

 آقای "لريه" در گزارش  ماهانه خود همچنين ميافزايد از فروش خانه های نوساز ،  درسال دو هزار و شش،  هشت و نيم درصد کاسته خواهد شد و تعداد کل فروش خانه های نوساز از دو ميليون و  ششصد هزار باب خانه در سال گذشته به يک ميليون هشتصد و هفتاد هزار باب خانه  در سال جاری خواهد رسيد. 

انتظار ميرود، باستناد گزارش ماهانه آقای "لريه" ميانگين قيمت خانه در امريکا در سال جاری 5 درصد افزايش يابد و به دويست و نوزده هزار دلار برسد.