یک کشتی باربری بزرگ در کانال سوئر به گل نشسته و راه آمد و شد کشتی ها را بسته است.

کانال به کشتی ها امکان می دهد بین مدیترانه و دریای سرخ حرکت کنند و بخش عمده ای از تجارت دریائی جهان از آن می گذرد. همچنین یک منبع مهم در آمد برای مصر است.

 به گل نشستن کشتی روز چهارشنبه در هوای نامساعد روی داد. مقامات می گويند چهار قایق یدک کش سعی خواهند کرد کشتی ۹۳ هزار تنی را آزاد کنند.