در لندن، دادگاهی یک ملای مسلمان افراطی را در ۱۱ اتهام، از جمله دامن زدن به نفرت نژادی و طرفداری از کشتن مخالفان، گناهکار شناخته و او را به ۷ سال زندان محکوم کرده است.

 هیات منصه دادگاه جنائی در " Old Baily" روز سه شنبه همچنین " ابو حمزه المصری" را در مالک بودن موادی که احتمالا می توانست در ارتکاب یا آماده ساختن یک عمل تروریستی مفید باشد، گناهکار تشخیص داد.

 او واعظ سابق مسجد " فینزبری پارک"َ در شمال لندن است، و به گفته یک کارشناس بریتانیائی تروریسم، پیروان خود را به دنیای افراط گرائی و تروریسم هدایت می کرد.

 المصری، که مصری تبار است، و با ایراد خطبه های آتشین شهرتی بین المللی کسب کرد، هرگونه نقشی در تروریسم را تکذیب کرده است، و می گويد هر دو دست و یک چشم خود را در نبرد با نیروهای شوروی در افغانستان در دهه ۸۰ از دست داد.

 آمریکا نیز از بریتانیا خواسته است او را به اتهامات تروریستی تحویل دهد.