مقامات پليس در هند می گويند شورشيان مظنون مائوئيست در جريان دو روز حمله در ايالت " چهاتيسگار" دست کم ۱۱ پرسنل امنيتی را کشته اند و ۱۷ نفر ديگر را مجروح کرده اند.

 به گفته آنها زمانی که مائوئيست ها يک خود رو نظامی را با مين منفجر کردند و سپس به تيراندازی پرداختند، ۹ سرباز جانسپردند و ۹ نفر مجروح شدند.

 در نقطه ای ديگر، حدود ۱۵۰ ستيزه گر بسيار مسلح در حمله ای به يک کلانتری دو پليس را کشتند و هشت نفر را مجروح کردند.

 پليس می گويد شورشيان کمونيست همچنين يک برج مخابرات را منفجر کردند، و سيم های تلفن را در بخش ديگری از ايالا قطع کردند.

 مائوئيست های هند ادعا می کنند که برای حقوق زارعان فقير و بی زمين می جنگند.