پرزيدنت بوش بودجه دو تريليون و هفتصد ميليارد دلاری سال ۲۰۰۷ را روز دوشنبه به کنگره تسليم ميکند.

 دراين بودجه افزايش مخارج دفاعی و امنيت داخلی، و محدود ساختن مخارج بسياری از برنامه های غير نظامی توصيه شده است.

پرزيدنت بوش برای جنگ های عراق و افغانستان خواستار صدوبيست ميليارد دلار اعتبار جديد شده است.

 وزارت دفاع آمريکا در مجموع شاهد افزايشی پنج درصدی در مخارج خود خواهد بود.

بودجه وزارتخانه های آموزش و پرورش، بازرگانی، انرژی و کشور يا ثابت ميماند و يا اندکی کاهش خواهد يافت.

 پرزيدنت بوش برای يک صرفه جوئی چهارده ميليارد دلاری در سال آينده خواستار حذف و يا کاهش مخارج بيش از صد و چهل برنامه شده است .