نخست وزیر اوکراین می گويد مذاکره در باره قرار داد جدیدی برای تحويل گاز روسیه و آسیای مرکزی به اوکراین به موفقت انجامیده است.

او توضیح بیشتری نداد، اما انتظار می رود مذاکرات راه را برای امضای قراردادی با روسیه هموار کند.

 بر اساس آن ، شرکت جدیدی برای نظارت بر فروش گاز به مشتریان اوکراینی تشکیل خواهد شد.