" باب وود راف" گوينده و خبرنگار ارشد  شبکه تلويزيونی ای بی سی  و  فيلمبردار او ، در يک بيمارستان نظامی  آمریکا در آلمان بستری شده اند.

آنها، که به گفته مسئولان بيمارستان در وضعی جدی ولی ثابت قرار دارند،  هنگام سفر با کاروانی از سربازان آمریکائی و عراقی در نزديکی بغداد، در اثر انفجار بمبی که در کنار جاده کار گذاشته شده بود، مجروح شدند.

" وود راف" و  فيلمبردار  به يک بيمارستان نظامی آمريکا در عراق  و سپس به مرکز پزشکی منطقه ای آمریکا در آلمان غربی  منتقل شدند.  يک مقام نظامی گفت کلاه خود و جليقه های ضد گلوله  احتمالا جان آنها را نجات داد.  اما از ناحيه سر مجروح شدند.