سازمان ملل متحد از سودان خواسته است به آنچه آنرا "فرهنگ مصونيت" می نامد پايان دهد و کسانی را که مرتکب نقض فاحش حقوق بسر شده اند مجازات کند.

دفتر کميسر عالی حقوق بشر در گزارشی شرايط ناهنجار در منطقه جنگزده دارفور و ديگر بخش های سودان را به تفصيل شرح می دهد. يک سخنگوی سازمان ملل متحد می گويد قتل و خشونت جنسی در دارفور ادامه دارد. به گفته او، در جنوب سودان نيز علی رغم قرار داد صلح که سال پيش بين دولت وشورشيان امضا شد، حقوق بشر نقض می شود.

گزارش همچنين به اتهام شکنجه به وسيله نيروهای امنيتی در خرطوم اشاره می کند و نگرانی خود را نسبت به آنچه آنرا شرايط غير انسانی زندان ها می نامد ابراز می دارد.