ربایندگان چهار فعال غربی صلح در عراق تهدید کرده اند که آنها را اگر تمام زندانیان عراقی از بازداشتگاه های آمریکا و عراق آزاد نشوند خواهند کشت.

 آدم ربایان این تهدید را در یک نوار ویدیوئی که روز شنبه از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد عنوان کردند.

ویدیو دو کانادائی، یک بریتانایئی و یک آمریکائی را که مقابل دیواری ایستاده اند نشان می دهد. آنها روز بيست و ششم نوامبر ربوده شدند.

 الجزیره گفت آدم ربایان همراه با ویدیو بیانیه ای صادر کردند که در آن گفته می شود این آخرین فرصتی است که مقامات آمریکائی و عراق گروگان ها را نجات دهند.

 در این میان، مقامات در عراق می گويند روز شنبه در انفجار بمبی در کنار خیابانی در شهر فلوجه، یک پلیس جانسپرد و یک نفر دیگر مجروح شد.