رهبر ارشد حماس ميگويد اين گروه فلسطينی ستيزه گر که در انتخابات به پيروزی چشمگيری دست يافت اسلحه را زمين نميگذارد و سياست هايش را در مورد اسرائيل عوض نميکند.

 خالد مشعل که از پايگاهش در دمشق، پايتخت سوريه صحبت ميکرد امروز، شنبه، گفت حماس و فلسطينی ها در سياست ها و اصلاحات به همان اندازه موثر خواهند بود که در جنگيدن با اسرائيل.

 وی همچنين تهديدهای بين المللی در مورد قطع کمک ها را رد کرد و گفت فلسطينی ها مرعوب نخواهند شد.

حماس که حزب فتح را در انتخابات پارلمانی چهارشنبه بسختی شکست داد در سالهای اخير مدعی حملات انتحاری متعددی عليه اسرائيل بوده و عهد کرده است اسرائيل را نابود کند.

 امروز در قلمرو فلسطينی ها تشنج شديد باقی بود و فعالان حزب فتح خواستار تظاهراتی جديد شدند.

 شاهدان ميگويند افراد مسلح فتح در رام الله روی پشت بام پارلمان رفتند و تيراندازی هوائی کردند و حاميان آنها نيز در پائين داد و فرياد سر داده بودند.