سازمان هواپيمائی کشوری ايران ميگويد از آمريکا درخواست کرده است پروازهای مستقيم ميان دو کشور که بيش از بيست و پنج سال پيش قطع شد ازسرگرفته شود.

 مقامات هواپيمائی کشوری ايران ميگويند روز چهارشنبه نامه ای برای همقطاران خود در آمريکا فرستاده اند. به گفته آنان، محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران در واکنش به درخواست ايرانيان مقيم آمريکا و کانادا تصميم به پيشنهاد ازسرگيری پروازها را داده است.

 آمريکا هنوز پاسخی نداده است.

 هواپيماهای مسافربری ايران از هنگامی که واشنگتن با تهران پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ قطع رابطه کرد، از ورود به آمريکا منع شده اند.