سازمان «خبرنگاران بدون مرز» ، که سازمانی مدافع آزاديهای مطبوعاتی است ، مراتب نگرانی خود را در مورد وبلاگ نويسان ايرانی و زندانی شدن آنها و نيز تهديد آنان بزندان بوسيله مأموران رژيم مذهبی ايران اعلام کرده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز ، در بيانيه ای می گويد که احمد رضا شيری ، يکی از وبلاگ نويسان ، بعلت نگارش مقاله ای برای يک سايت اينترنتی و دعوت به تحريم انتخابات کنترل شده مجلس شورای اسلامی پس از مصاحبه با يک راديوی خارجی ، تحت محاکمه قرار گرفت، آقای شيری به سه سال زندان تعليقی محکوم شد.

در صورتيکه آقای شيری ، در ظرف پنج سال آينده ، با مقامات بهرصورتی با مشکل مواجه شود ، آنوقت موظف خواهد بود سه سال مدت زندان خود را تحمل کند.

بنا به گزارش " سازمان خبرنگاران بدون مرز" از ابزار حبس های تعليقی غالبا ً برای خفه کردن صدای روزنامه نگارانی که موجبات مزاحمت مقامات را فراهم مياورند ، استفاده ميشود.

مجتبی سميعی نژاد ، وبلاگ نويس ديگر ايرانی است که سازمان خبرنگار بدون مرز مراتب نگرانی خود را درباره وی اعلام کرده است.

سميعی نژاد ، از ماه فوريه گذشته به اصطلاح مقامات رژيم ، به جرم اهانت " به مقام معظم رهبری " و تحريک به فساد اخلاق به زندان افکنده شده است. " خبرنگاران بدون مرز" ضمن مردود شمردن محکوميّت ناعادلانه سميعی نژاد ، و زندانی کردن او از فوريه 2005 تاکنون ، می گويد ، جوانانی مانند مجتبی سميعی نژاد ، با يکی دوسطر پيامهای وبلاگ نويسی خود ، بحث و بروز آراء و عقايد آزاد را در جامعه تشجيع می کنند و سلامت فکری جامعه را تضمين می کنند. با اينهمه ، امکان ايجاد مباحثه و برخورد آراء و عقايد و گردش آزاد اطلاعات ، دقيقا ً همان پديده ای است که حاکمان ايرانی از آن وحشت دارند.

شان مک کورمک ،  سخنگوی وزارت امور خارجه ايالات متحده آمريکا می گويد ، در حاليکه در خاورميانه حرکت بسوی دموکراسی آغاز شده است ، امّا رژيم مذهبی ايران بکلی در سوی ديگر اين روند قرار گرفته است.

سخنگو می گويد: « بقيه کشورهای منطقه در جهت آزاديهای وسيعتر سياسی در حال حرکتند و گشودن نظامهای سياسی بسوی مشارکت هرچه بيشتر مردم ، نمونه يکی از اين تحولات است.»

سخنگو می گويد: « دستيابی به آزاديهای بيشتر مانند ازادی بيان ، آزادی مطبوعات و آزاديهای اقتصادی ، بمثابه سرمايه گزاری در امور اجتماعی است و هر چه کشته گردد ، همان درو خواهد شد. نکته قابل توجه اين است که آزاديهای انسانی ، مطلوب انسانهاست و فرض ما اينست که مطلوب مردم ايران نيز هست.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گويد: دولت آمريکا از رژيم ايران دعوت می کند رفتار خود را تغيير دهد و مردم آمريکا نيز برای ظهور آزاديهای بيشتر در کنار مردم ايران ايستاده اند.