ترکيه می گويد در کوشش برای پايان دادن به تقسيم ۳۰ ساله قبرس، می خواهد در سال جاری با يونان و جوامع قومی در جزيره مذاکره کند.

 اين موضوع را عبداله گل وزير امور خارجه ترکيه روز سه شنبه در يک کنفرانس خبری در آنکارا مطرح ساخت و گفت او طرحی را برای بررسی سازمان ملل متحد پيشنهاد کرده است.

 براساس آن، ترکيه اميدوار است در برابر لغو موانع تجاری و محدوديت های ديگر بر شمال ترک نشين قبرس، بنادر و فرودگاه های ترکيه بروی کشتی ها و هواپيماهای بخش يونانی قبرس گشوده شود.