کابينه کويت، شيخ صباح الاحمد الصباح را به عنوان امير جديد برگزيده است.

 وزيران اين انتصاب را روز سه شنبه و چند ساعت پس از آن اعلام کردند که پارلمان رای داد " شيخ سعد العبداله الصباح" امير بيمار، از مقام خود برکنار شود.

 شيخ عبداله در سالهای اخير حاکم غير رسمی کويت بوده است، و جانشين شيخ سعد می شود که پست اميری را در پی مرگ شيخ جابر الاحمد الصباح در روز ۱۵ ژانويه، برای فقط بيش از يک هفته در اختيار داشت.