رئيس جمهوری افغانستان می گويد پول حاصل از تجارت مواد مخدر به مصرف تامين هزينه بمب گذاری های انتحاری و توليد ترياک می رسد و بايد حذف شود يا کشور با انهدام و ويرانی روبرو خواهد شد.

 حامد کرزی روز سه شنبه در جمع واليان در کابل گفت ترديد نيست که مواد مخدر تروريسم را در افغانستان به وجود می آورد و از آن پشتيبانی می کند، و در صورت ادامه کشت خشخاش در کشور ، کمک های خارجی متوقف خواهد شد.

 حامد کرزی به مواد مخدر اعلان جنگ داده است، با اين حال علی رغم کوشش گسترده و ميليون ها دلار کمک خارجی، پيشرفت در از بين بردن خشحاش کند بوده است.

 افغانستان بزرگترين منبع توليد ترياک و هروئين است و تقريبا ۹۰ درصد موجودی آن در جهان را تامين می کند.