برنامه صداها و پيامها، شامل پخش پيامهای ضبط شده شنوندگان روی دستگاه پيامگير بخش فارسی صدای آمريکا و نيز صحبت مستقيم و زنده خبرنگاران، حميده و رامش، با شنوندگان صدای آمريکاست. در اين برنامه همچنين خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و درد دلهای خود را با ساير همزبانان در ميان بگذارند.