خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با دکتر نادر انتصار، استاد علوم سياسی و رئيس بخش علوم سياسی دانشگاه اسپرينگ هيل در ايالت آلابامای آمريکا، آينده روابط ايران و آمريکا و تحولات خاورميانه را مورد بررسی قرار داد.  در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.