پاکستان ميگويد که برای نهائی کردن قرارداد احداث خط لوله گاز طبيعی از ايران به هندوستان از طريق خاک آن کشور، صبر خواهد کرد.

روز جمعه در نيويورک شوکت عزيز نخست وزير پاکستان گفت که اسلام آباد هر گونه تصميم گيری درباره حط لوله را بر مبنای منافع ملی خود انجام خواهد داد.

وی گفت کشور متبوعش آلترناتيو های مختلفی از آن جمله کشيدن خط لوله ای از قطر و يا کشيدن لوله گاز طبيعی از ترکمنستان از طريق افغانستان را مورد بررسی قرار خواهد کرد.

اين ابراز نظرها در ميان فشار افزاينده بين المللی برای ارجاع ايران به شورای امنيت سازمان ملل جهت اعمال تحريم های احتمالی بر روی ايران بخاطر نگرانی های توليد سلاح های اتمی توسط ايران، طرح ميشوند.

خط لوله ٢٨ کيلومتری از ايران، در صورت احداث شدن، ميتواند به نيازهای انرژی هندوستان ياری کند. پاکستان هم ميتواند از طريق آن خط لوله به گاز طبيعی دستيابی پيدا کند و حق ترانزيت نيز دريافت کند.