در مرکز افغانستان ،صدها افغان با برپائی تظاهرات، موج بمب گذاريهای انتحاری اخير را تقبيح و محکوم کرده اند. معترضين، که بسياری از آنان پاکستان را مقصر ميدانند، امروز برای شرکت در تظاهرات، در شهر غزنی واقع در صدر و بيست کيلومتری کابل، جمع شدند.

دست کم سيزده بمب گذاری انتحاری در چند ماه اخير در افغانستان بوقوع پيوسته است که بمبگذاری منجر به کشته شدن بيست نفر در روز دوشنبه گذشته در يک شهرک نزديک به مرز پاکستان از جمله آنهاست.

 افغان های معترض، مقامات دولتی در پاکستان را به کمک دادن به تروريستهای درگير در بمب گذاريها متهم کردند.

حامد کرزی رئيس جمهوری پاکستان ضمن تقبيح و محکوم کردن بمب گذاريهای انتحاری گفته است افغانستان و جامعه بين المللی در مبارزه با تروريسم مسئوليت هائی مشترک دارند. آقای کرزی گفت اگر کشورهای غربی در افغانستان با تروريسم نجنگند بايد در پايتخت های خود با تروريست ها مقابله کنند .