پيش بينی های اقتصادی و هواشناسی شباهتهای بسياری بهم دارند. پيش بينی وضع هوا در ماه آينده همان قدر مشکل است که بخواهيم وضع اقتصادی کشوری را برای سال آينده پيش بينی کنيم. 

وسيله ای که بيش از هر روش ديگر به اقتصاد دانان در پيش بينی وضع اقتصادی کمک ميکند "ايندکس ها"، و يا به بيانی ديگر،  روشهای اندازه گيری تغييرات عمده  شاخص های اقتصادی در مقطع های  زمانی است.

يکی از مراکز مهم پژوهشهای اقتصادی آمريکا موسسه پژوهشهای اقتصادی  "کنفرانس بورد" است که يک سازمان غيرانتفاعی است که مرکز آن در نيويورک قرار دارد و از سال 1995 تا بحال بخشی از وزارت بازرگانی آمريکا بوده است.  

پژوهشگران اقتصادی "کنفرانس بورد"  برای پيش بينی وضع اقتصادی آمريکا، و همچنين کشورهای اروپائی، مکزيک، و کره جنوبی از ده "ايندکس" استفاده ميکنند که چهار ايندکس  رشد فعاليت های صنعتی، يک ايندکس برای تعيين اشتغال و تعداد متقاضيان بيمه بيکاری، و ايندکس ديگر برای سنجش اعتماد مردم به اقتصاد کشورها اختصاص داده شده اند و ساير ايندکس ها به  اندازه گيری نوسانات مالی  و بهره های بانکی ميپردازند.

ايندکس های مالی "کنفرانس بورد" نه تنها به  اقتصاددانان اين مرکز در مورد پيش بينی وضع اقتصادی کمک ميکنند بلکه اطلاعات ارزنده ای در مورد گذشته و وضع کنونی اقتصاد کشورها، بويژه آمريکا ارائه ميدهند.

يکی ديگر از هدفهای کنفرانس بورد نيويورک  گرد هم آوردن صاحبان و مديران شرکت ها از سراسر جهان بمنظور آشنائی با آخرين تحولات و  پديده های اقتصادی، همکاری و ارتباط با يکديگر، و آموزش آخرين تحولات و روش های اقتصادی از يکديگر است.