آقای داريوش همايون، نويسنده و تحليل گر مسايل سياسی، در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا آخرين خبرهای مربوط به ايران را مورد تجزيه و تحليل قرار داد. سپس  خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.  توجه شما را به اين گفتگو جلب می کنيم.