در نپال، شورشيان مائوئيست از مردم خواسته اند از گردهمائی احزاب سياسی عليه حکومت گيانندرا شاه پشتيبانی کنند.

 يک اتحاديه هفت حزبی با ناديده گرفتن دستور دولت، مردم را به برپائی تظاهرات اعتراضی در کاتماندو در روز جمعه دعوت کرده است.

 رهبران اتحاديه می گويند هدف اين است که پادشاه برای باز گرداندن قدرت به يک دولت چند حزبی زير فشار قرار گيرد.

 رهبر شورشيان روز چهارشنبه در بيانيه ای گفت گروه او از احزاب سياسی که با گيانندرا شاه مبارزه می کنند، پشتيبانی می کند.