ميشل باشلت، که روز ۱۱ مارس به عنوان نخستين رئيس جمهوری زن، زمام امور شيلی را برعهده خواهد گرفت وعده داد برای بهبود بهداشت وآموزش درکشورخود تلاش کند. 

وی در دور دوم انتخابات رياست جمهوری که روزيکشنبه برگزارشد، بيش از ۵۳ درصد آرا را به خود اختصاص داد. «سباستين پينه را» رقيب محافظه کارخانم باشلت، اندکی بيش از ۴۶ درصد آرا را کسب کرد. خانم باشله که يک فرد سوسياليست و وزير دفاع پيشين شيلی است، روزدوشنبه با اسقف های شيلی و  «ريکاردو لاگوس»  رئيس جمهوری کنونی شيلی که دوران زمامداری وی رو به پايان می رود، ديدارکرد.

خانم باشلت درسخنرانی روزيکشنبه خود درسانتياگو برای هواداران خويش که ازپيروزی وی درانتخابات ابرازشادی می کردند، به رنج های خود وخانواده خويش در دوران زمامداری پينوشه، ديکتاتور پيشين شيلی، اشاره کرد. خانم باشلت وپدر وی که ژنرال پيشين نيروی هوائی بود، هردو دردوران زمامداری پينوشه به زندان رفتند وشکنجه شدند وپدر وی در زندان جان سپرد.

رئيس جمهوری منتخب شيلی که مجرد بوده و مادرسه فرزند است، وعده داد خدمات تضمين اجتماعی را بهبود بخشد وسياست های بازارآزاد را که شيلی را دارای موفق ترين اقتصاد درآمريکای لاتين کرده است، ادامه دهد.