تيم ملی فوتبال زنان آمريکا دفاع از عنوان قهرمانيش را در بازيهای قهرمانی چهار کشور در چين آغاز خواهد کرد. کريستين ليلی Kristine Lilly کاپيتان تيم برای تعداد بيسابقه سيصدمين بار در يک مسابقه بين المللی حضور خواهد يافت.

ليلی ۲۹۹ بار در ديدارهای بين المللی بازی کرده است و از اين لحاظ در ميان بازيکنان زن و مرد فوتبال پيشتاز است. قرار است ليلی که ۳۴ سال دارد روز چهارشنبه فردا در مسابقه تيم های آمريکا و نروژ در چين بازی کند.

ليلی در سال ۱۹۸۷ و در حاليکه ۱۶ سال داشت در نخستين مسابقه اش برای تيم آمريکا در چين بازی کرد. از آن زمان ليلی در تمامی مسابقات تيم آمريکا، تيم شماره دو زنان جهان در بازی های جام جهانی فوتبال زنان شرکت کرده است و ۱۰۹ بار در دوران بازی های حرفه ايش گل زده است و از اين لحاظ در ميان بازيکنان زن فوتبال در مکان پنجم قرار دارد.

در مسابقه ديگری در اين رويداد تيم فرانسه با تيم چين بازی خواهد کرد که در رده بندی فوتبال زنان جهان در مکان نهم جای دارد.

در اينحال سان ون Sun Wen بازيکن برجسته تيم چين که دو سال پيش از فوتبال حرفه ای بازنشسته شد، با شرکت در اين رويداد به مسابقات بين المللی باز می گردد.