يک مقام بلند پايه سازمان ملل متحد درامرمبارزه با آنفلوآنزای مرغی ابرازاميدواری کرد درکنفرانس کمک کنندگان بين المللی که امروز، سه شنبه، درپکن گشايش می يابد، يک ميليارد وپانصد ميليون دلاربرای اين منظورجمع آوری شود.

دکتر ديويد نابارو می گويد جمع آوری اين مبلغ، تازه اول کاراست. وی افزود کشورهای فقيربرای راه اندازی برنامه های مربوط به جلوگيری ازشيوع آنفلوآنزای مرغی، به طورمقدماتی به يک ميليارد وپانصد ميليون دلار نياز دارند، اما اگراين بيماری تبديل به يک بيماری عالمگيرشود، به مبالغی به مراتب بيشترنيازخواهد بود.

کنفرانس دو روزه پکن زيرنظر بانک جهانی، اتحاديه اروپا وچين تشکيل خواهد شد. بانک جهانی تاکنون تخصيص ۵۰۰ ميليون دلاراعتبار را برای جلوگيری ازآنفلوآنزای مرغی تصويب کرده است.

درهمين حال سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد ترکيه روزدوشنبه ابتلای دونفرديگر را به ويروس مرگبار  H5N1  گزارش کرد. پسربچه ۵ ساله ای به دنبال ابتلا به ويروس، درشرق ترکيه بستری شده است وخواهر ۱۴ ساله وی روزيکشنبه جان خود را ازدست داد. آنفلوآنزای مرغی ازسال ۲۰۰۳ تاکنون، بيش از ۸۰ نفر را درجنوب شرقی آسيا، چين وترکيه ازپای درآورده است.