ترانه سهراب خلعت بری، شاعره ايرانی مقيم آمريکا، اخيرا در سن هفتادو دوسالگی در گذشت. از اين شاعره آثاری چون آلبوم شاخه گلهايی از بهاران، کتابهای شعر جوانه ها، ترانه، صدف تنهايی، کبوتران سحر، و شکوه شکفتن بيادگار مانده است. به اين گزارش توجه فرمائيد.