در پاسخ به درخواست نمايندگان بريتانيا، فرانسه و آلمان در مورد تعيين دقيق تاريخ رسيدگی به پرونده جمهوری اسلامی در شورای امنيت کشورهای عضو اين شورا تصميم گيری می کنند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.