پليس اسرائيل در بيت المقدس کانديدای شماره دو در فهرست جنبش ستيزه گر حماس برای انتخابات پارلمانی فلسطينيان را بازداشت کرده است.

 مقامات ميگويند شيخ محمد ابو تير ، و دو فلسطينی ديگر امروز، يکشنبه، در حالی توقيف شدند که خود را برای حضور در ميتينگی آماده ميکردند که يک جايگاه مذهبی مورد احترام مسلمانان و يهوديان محل برگزای آن بود.

 اين توقيف ها مصادف با تصميم کابينه اسرائيل در مجاز شناختن فلسطينيان شرق بيت المقدس برای دادن رای در رای گيری روز بيست و پنجم ژانويه بود. با اينحال کابينه اسرائيل کانديداهای حماس و ديگر گروههای مسلح را از توزيع آگهی های تبليغاتی در شهر، و يا معرفی در ورقه های رای منع کرده بود .

مقامات فلسطينی تهديد کرده اند انتخابات را در صورتيکه اسرائيل مانع از مشارکت اعراب شرق بيت المقدس شود، به تعويق بياندازند.

انتظار ميرود حماس ، که خواستار نابودی اسرائيل است ، در مقابل جنبش حاکم فتح در انتخابات پيش رو پيروزيهای عمده ای کسب کند.